Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 6

Donderdag 18 februari 2016

Rapporten
Op maandag 29 februari krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 hun tweede rapport. De 10-minuten gesprekken, waarin de rapporten en de ontwikkeling van uw kind worden besproken, staan gepland op donderdag 3 maart en dinsdag 8 maart van 16:00 uur tot 20:00 uur. Vanaf donderdag 18 februari is de inschrijving voor deze 10- minuten gesprekken gestart. 
In de hal hangen daarvoor de intekenlijsten.

Nieuw logo De Pijler
‘Lang geleden’ waren het Baken en de Groenvlietschool, nog twee aparte scholen. 17 jaar terug zijn de scholen gefuseerd en werden we één school met de overkoepelende naam De Pijler.
Het logo dat toen voor de school ontworpen is past niet meer bij deze tijd. Het is een vrij zakelijk logo waarin we onvoldoende uitstralen hoe we als school willen zijn. 
Wij vragen een ontwerper binnenkort om voor ons een nieuw logo te ontwerpen. Het lijkt ons heel leuk om deze ontwerper ideeën / voorbeelden van kinderen en ouders van onze school mee te geven. 
Aan jullie / u de vraag  om een nieuw logo te ontwerpen voor basisschool De Pijler. Het bestaande logo willen we nog wel herkenbaar terug vinden in de nieuwe ontwerpen.
De kinderen hebben vandaag een een blad met daarop het bestaande logo met  daaronder een vak om het nieuwe logo in te tekenen mee naar huis gekregen. 
We zijn benieuwd naar jullie ideeën en willen de ontwerpen graag voor vrijdag 11 maart ingeleverd hebben op school.

Studiedag 19 februari 2016
Terwijl de kinderen genieten van de vakantie gaan wij morgen met het team nog hard aan de slag. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat wij gaan doen.
Op de agenda van onze studiedag staan de volgende punten: 

 • De onderzoeksgroep "Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen" heeft een vragenlijst onder de ouders en de kinderen van de Plusgroep uitgezet. 
  De uitkomst hiervan wordt aan het team gepresenteerd, samen bekijken we wat de vervolg stappen zijn. 
 • De werkgroep nieuwe rapporten en gesprekkencyclus heeft een concept voorstel gemaakt. We voeren hierover een inhoudelijke discussie met elkaar. 
  Wat komt er in het nieuwe rapport en hoe ziet de nieuwe gesprekken cyclus met ouders er volgend schooljaar uit? 
  Ook bespreken we op welke wijze we ouders betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe rapport. 
 • Evaluatie Pilot Snappet onderwijs. Hoe ziet de toekomst van ons rekenonderwijs eruit? 
  Een externe specialist van Snappet neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen en recente onderzoeken op het gebied van Snappet onderwijs. 
  Misschien heeft u de beelden hiervan al gezien in het Jeugdjournaal:

  https://youtu.be/es-BYLAcTDE

Zoals elk jaar hebben we in januari en februari in alle groepen de Cito toetsen afgenomen. De leerkrachten hebben de resultaten verwerkt en geanalyseerd. 
We kijken vrijdag met elkaar naar de trend-ontwikkeling per vakgebied en de groepsontwikkeling. Wat betekent dit voor ons onderwijs? Welke plannen / groepsplannen vragen speciale aandacht? Welke aanpassingen voeren we door in aanbod, leertijd, leeromgeving en didactische aanpak?
's Middags gaan de duo's met elkaar aan de slag om de groepsplannen voor het komend half jaar te schrijven. Naar aanleiding van de CITO resultaten stellen we de groepsplannen voor komend half jaar bij.

De Pijler, een opleidingsschool
U heeft ze vast gezien, in de ochtend bij het welkom heten, naast de leerkracht… de student. Ook dit jaar lopen verschillende studenten (Opleiding Onderwijsassistent en PABO) rond op de Pijler. 
Bij ons leren ze in de praktijk hoe het onderwijs in elkaar zit, met alles wat erbij komt kijken.
We zijn een opleidingsschool. Dit houdt in dat we de studenten begeleiden, ze uitdagen zich verder te ontwikkelen en ze de ruimte geven om hun opdrachten te doen.
De studenten zijn een onderdeel van ons team. Ze verrijken ons onderwijs door de nieuwe inzichten in onderwijsland op school te introduceren, door een bijdrage te leveren tijdens diverse activiteiten, door mee te denken met het team en hun visie te geven, door voor de leerlingen leuke lessen voor te bereiden.
Een mooie opmerking van een leerling uit groep 8 op Het Baken. Ik zat op de gang leestoetsen af te nemen terwijl meester Rob een les over de ruimte gaf. Op mijn vraag hoe het in de klas gaat reageerde de leerling met: “Juf, je moet in de klas zijn, deze les is zo leuk!” Helaas, de leestoetsen hadden even voorrang, maar het enthousiasme van de leerlingen, de pretogen en het resultaat van de opdracht.. Wauw!  
De Pijler, een opleidingsschool waar we leren van èn met elkaar! 
Lisette Kaiser
Interne Coördinator Opleidingen

Nieuws vanuit de MR

Samen op zoek naar het beste voor je kind!
Onder dat motto vond op dinsdag 26 januari de thema-avond plaats op locatie 'Groenvliet'. Het thema van de avond was Ouderbetrokkenheid 3.0. 
Marijke den Decker, leerkracht en intern begeleider op één van de Fluenta scholen gaf een presentatie over dit onderwerp en nam de aanwezige ouders en leerkrachten mee in wat Ouderbetrokkenheid 3.0 is. Hoewel de opkomst beter had gekund was het een succesvolle avond. 

Met de aanwezige ouders en leerkrachten hebben we gesproken over wat ouderbetrokkenheid 3.0 is, wat dat van ons als ouder vraagt en wat dat voor de school en de leerkrachten betekent. De meeste ouders gaven aan zich welkom te voelen op school. Ook voelen de meeste van de aanwezige ouders zich betrokken bij de school en serieus genomen door de school. Vanuit de school kunnen we aanpassingen in de gesprekkencyclus verwachten en ook zullen ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe rapporten.

Naast het thema hebben ook de Ouderraden van beide locaties en de Medezeggenschapsraad verteld en laten zien wat ze doen en wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben. In de samenstelling van de MR zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het aantal leden is teruggebracht van acht naar zes, wat beter aansluit op de omvang van de school. 
Namens de ouders zijn Wendy de Langen, Nelleke van Heeswijk (penningmeester) en Ferry Schraa (voorzitter) lid van de MR. Ida Kleinloog-Eekhout, Inge Kuipers en Nora Kuiper vertegenwoordigen de docenten in de MR. Nora Kuiper wordt momenteel vervangen door Lisette Kaiser. 

Voor de volgende thema-avond hopen wij meer ouders te mogen begroeten. Welk thema spreekt u aan? Graag horen wij uw tips.

Ferry Schraa
Voorzitter MR 

Week van de Lentekriebels van 14 t/m 18 maart
De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de derde week van maart, het begin van de Lente. Deze Week heeft als doel om kinderen kennis te laten maken met het thema en dit schoolbreed op een leuke manier aan te bieden, passend bij de leeftijd van de leerlingen. De Week van de Lentekriebels ondersteunt kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun relationele en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren om verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Hiervoor maken wij gebruik van het lespakket Relaties en Seksualiteit.  Voor meer informatie kijkt u op: http://www.weekvandelentekriebels.nl/

N.M.E. project, opening IJsselsteinse bos.
Zoals u wellicht al hebt gezien worden naast het bestaande IJsselsteinse bos al een tijdje werkzaamheden uitgevoerd om het bos ongeveer twee keer zo groot te maken.
Er zijn al lanen aangeplant, er is een poel gegraven een plukboomgaard aangelegd en een speelheuvel gemaakt. Op boomplantdag, 16 maart 2016, wordt het bos ‘geopend’.  Groep 7 / 8 van locatie Groenvliet is uitgenodigd om deel te nemen aan de opening van het IJsselsteinse bos. Deze uitnodiging hebben we dankbaar aanvaard en de afgelopen weken zijn we,  o.l.v. Kees van Wegen (regionaal consulent N.M.E.) en Rob Kosterman, al bezig geweest met verschillende activiteiten die die dag zullen plaatsvinden.  De groep is in drieën gesplitst en elke groepje bereidt een onderdeel voor. Zo houdt een groep zich bezig met het ontwerpen van een paneel, dat daadwerkelijk in het bos geplaatst zal worden. 
Ze hebben teksten geschreven, tekeningen gemaakt en gisteren hebben ze hun ideeën met de vormgever besproken. Dit paneel wordt 16 maart onthuld.
Een groep houdt zich bezig met de promotie van Buitenwijs, studeert wat korte toneelstukjes in, die tijdens de opening zullen worden opgevoerd. 
In het nieuwe gedeelte van het bos is een bijzondere plek van 15m bij 15m, waar de kinderen 100 bomen, eiken en beuken, gaan planten. In dit bijzondere plantvak wordt onder een boom een schatkist verstopt. De derde groep heeft de opdracht gekregen om wensen te bedenken, die spannend zijn om te lezen, als deze schat later weer wordt opgegraven. Daarnaast hebben zij bedacht hoe dit stuk beplant gaat worden, zodat de  schatkist ook weer (gemakkelijk) kan worden teruggevonden. 

Alle drie de groepjes zijn enthousiast aan het werk op een manier die goed aansluit bij het  ‘ 21e eeuwse leren’.
Woensdag 16 maart kunnen we de resultaten hiervan zien en beleven.


Zending
Al heel wat jaren halen we met elkaar elke maandag zendingsgeld op voor onze adoptie kinderen van ‘International Child Support’. We merken echter dat het steeds moeilijker wordt om genoeg geld op te halen om deze kinderen te blijven steunen. Daarom hebben we besloten om te stoppen met het ophalen van zendingsgeld. Ons contract met het ‘International Child Support’ zal daarom beëindigd worden. Als christelijke basisschool vinden we het wel belangrijk om ons in te zetten voor mensen die onze hulp nodig hebben. We zullen daarom elk jaar een goede doelen actie organiseren. We zullen het ene jaar mee doen met de actie schoenendoos en het andere jaar wordt er gezocht naar een ander goed doel. 
We willen iedereen namens het ICS bedanken voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Koningsspelen 2016
We sluiten ons aan bij de landelijke Koningsspelen op vrijdag 22 april en niet zoals u in de agenda hebt kunnen lezen op vrijdag 29 april. 
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen. Dit jaar zullen we sportieve activiteiten organiseren rondom de scholen. We kunnen hierbij de hulp van veel ouders gebruiken. 
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

                                                                   

Wij wensen jullie een een mooie, ontspannende voorjaarsvakantie!
We zien jullie graag weer maandag 29 februari. Tot dan!

Februari

17       Start inschrijven rapportgesprekken
18        Nieuwsbrief 6
19        Studiedag (de kinderen zijn vrij)
29        Tweede rapport mee

Maart

03        Rapportgesprekken
08        Rapportgesprekken
09        Biddag
18        Start "Week van de lentekriebels"
19        Nieuwsbrief 7

Binnengekomen post


Betreft: Aanvullende regeling Stichting Leergeld 


Geachte heer, mevrouw,
Met de U-pas betaalt u verschillende activiteiten voor uw kinderen of de kinderen u voor zorgt. Soms is het budget van de U-pas echter niet afdoende. Voor kosten die uw
kinderen maken op het gebied van sport, cultuur of voor school, is er daarom de aanvullende regeling van Stichting Leergeld.
Aanvullende regeling 
Stichting Leergeld Stichting Leergeld stelt extra geld beschikbaar wanneer het budget van de U-pas niet toereikend is voor sport- en kunstlessen, kleding voor sport- en kunstlessen, bepaalde schoolmaterialen (zoals een computer en een fiets) en schoolactiviteiten (zoals schoolreisjes en extra zwemlessen).
De aanvullende regeling geldt voor alle kinderen van vier tot achttien jaar van wie de ouders/verzorgers de beschikking hebben over een U-pas en/of gebruik maken van schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 
Aanvraag indienen  
Vul bijgevoegd formulier in en stuur dit naar Stichting Leergeld. Iemand van Stichting Leergeld komt vervolgens bij u op bezoek om uw situatie door te spreken. U kunt het
formulier ook aan de leerkracht, hulpverlener, jeugd- of jongerenwerkers of uw huisarts geven. Hij of zij doet dan de aanvraag voor sport- of kunstbeoefening voor u. 
Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bel maandag en donderdag van 09.00-12.00 uur met Stichting Leergeld via 06-43053127. Mailen kan ook: stleergeldijsselstein@online.nl.

Met vriendelijke groet,
André van den Hoven
Stichting Leergeld IJsselstein 
 

Terug naar de vorige pagina