Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 4

Kerst 2015   

De woorden “verwonderen – verbinden – verantwoorden” zijn de drie kernwoorden waar de Stichting Fluenta voor staat. Vanuit ons geloof en hoop voor de toekomst, de toekomst van onze kinderen. 

Verwondering is een bijzondere manier van kijken, want alles kan verwondering oproepen, hoe gewoon en vanzelfsprekend dingen ook zijn. Het is aandachtig kijken en luisteren naar wat om ons heen verschijnt en gebeurt. 
Door verstilde en bewuste aandacht voor de werkelijkheid kan het gebeuren dat je dingen ontdekt die groter zijn dan je eigen verstand. Elk jaar weer verwonderen de mensen zich met Kerst over de kracht van de boodschap die wordt uitgedragen. Met de viering van het kerstfeest verwonderen we ons over wat er meer dan 2000 jaar geleden gebeurde. De kracht van de boodschap is nog even sterk.                                                                                                                        
                                                
                                                 Komt, verwondert u hier, mensen,
                                                 ziet, hoe dat u God bemint,
                                                 ziet vervuld der zielen wensen,
                                                 ziet dit nieuwgeboren kind! 

Met het kerstfeest verbinden we ons: met een bijzondere viering, met een maaltijd, het sturen van een kaart. 
Het is tegelijk een opdracht die wij als mensen hebben in deze wereld, we verantwoorden ons en laten zien wat we werkelijk belangrijk vinden. 

Soms worden we even stilgezet in het nu. De wereld staat in brand. Er is veel mis in de wereld en dat maakt ons onzeker. We zijn "out of control" en zijn ons morele kompas kwijt. 
Wat betekent dit voor onze kinderen? Gelukkig mogen we een boodschap van geloof, hoop en liefde doorgeven, juist in deze tijd. Door het gesprek te voeren over hoe de wereld in elkaar zit, wat oorzaak en gevolg zijn, dat kleine stappen grote gevolgen kunnen hebben, dat samenwerken en een doel hebben belangrijk zijn. Dat het belangrijk is om er samen over te praten en te denken in oplossingen in plaats van problemen.

Dank aan alle ouders die hebben meegeholpen bij het versieren van de school, het verzorgen van het ontbijt of de afgelopen periode ondersteunden met een andere activiteit! 
Dank aan de ouders van de OR die met veel enthousiasme achter de schermen een heleboel tijd investeren om alle extra activiteiten voor ouders en kinderen mogelijk te maken. 
Dank ook aan de leden van de MR die afgelopen jaar met ons mee hebben gedacht en ons feedback hebben gegeven. Samen maken we de school.
We waarderen jullie betrokkenheid bij de school zeer!

                                   

                         We wensen alle ouders/verzorgers en kinderen  een fijne  Kerstvakantie
                                               We zien de kinderen graag terug op 
                                                         maandag 4 januari 2016!

 2016 

We gaan in het komende jaar door om ons onderwijs/ onze school up-to-date te houden: 

 • Rekenonderwijs op de tablet in groep 6 en 7 zal uitgebreid gevolgd en geëvalueerd worden om eind van dit schooljaar te komen tot een gedegen besluit hoe we verder gaan met deze moderne ontwikkeling binnen ons onderwijs.
 • De LeerWerkGemeenschap Plusklas onderzoekt op welke wijze wij in de toekomst vorm willen geven aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. 
 • We zetten in op een optimaal gebruik van onze nieuwe taalmethode Taalactief en ontwikkelen voor ons spellingonderwijs nieuwe ”groepsplannen” op drie niveaus. 
 • Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het digitale leerlingvolgsysteem “Parnassys” door toets gegevens van de leerlingen in te voeren, oudergesprekken en de leerlingbespreking met de intern begeleider te noteren. Dit alles om kinderen goed te volgen en processen helder in kaart te brengen.
 • Nieuwe website: Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website. We verwachten eind januari de nieuwe website online te hebben.
 • De samenwerking tussen BSO IJsselstein en De Pijler (locatie Het Baken) start per 1 augustus 2016. De BSO zal twee groepen huisvesten op locatie Het Baken. Wij zijn erg blij met deze samenwerking en verwachten dat het voor toekomstige ouders aantrekkelijk zal zijn om naschoolse opvang te kunnen bieden in een gebouw. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de naschoolse opvang op De Pijler.
 • Een goed contact tussen school en ouders vinden we heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarbij is uw input van wezenlijk belang! 
  Er is momenteel veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Wat is ouderbetrokkenheid precies en hoe maak je de samenwerking tussen school en ouders effectief? 
  Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is cruciaal bij het bevorderen van schoolsucces. Wij willen als team visie ontwikkelen op samenwerking met ouders en samen met u de volgende stap hierin gaan zetten. Vandaar ook de uitnodiging (zie verder in de nieuwsbrief) van de MR voor de thema avond: “Ouderbetrokkenheid 3.0”. U komt toch ook?
 • Last but not least, gaan we onze Kanjertraining verdiepen. We leren kinderen op een goede manier in een groep en met elkaar om te gaan. Elkaar helpen en vertrouwen zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, samenwerken en meedoen. Wet spreken de gezamenlijke Kanjertaal en in iedere klas hangen de klassenregels en de poster van de Kanjertraining.

U ziet het we zijn volop bezig om ons te richten op onderwijs in de 21ste eeuw!
We sluiten hiermee aan bij het koersplan van de Stichting Fluenta en haar visie op het leren in de 21ste eeuw. Kijk op: 

www.youtube.com/watch?v=Pi_H8pxC25Q

Personeel
Bij Hanny Ter Keurs is er borstkanker geconstateerd. Inmiddels is Hanny geopereerd en in afwachting van verdere behandeling. 
Hanny wil iedereen graag bedanken voor alle lieve reacties! We wensen Hanny veel sterkte.

Katerini Spronk zal na de kerstvakantie nog niet naar Groenvliet gaan. Voor haar is het beter om de re-integratie voorlopig voort te zetten op Het Baken. Juf Katerini is er na de kerstvakantie de hele dinsdag en donderdagmorgen. Ze blijft de komende weken re-integreren in groep 4 op Het Baken. 

Carin van der Giessen zal de vervanging van Hanny ter Keurs op zich nemen. 
Met Carin van de Giessen hebben we al eerder gesprekken gevoerd over haar loopbaan op de Pijler. Zij heeft in deze gesprekken aangegeven haar expertise op het gebied van meer - en hoogbegaafdheid graag te willen inzetten binnen de Pijler. Dit betekent dat we voor de groep 5/6 op maandag op zoek moesten naar een goede vervanger. 
Jan Douwe Stichter hebben we bereid gevonden om op maandag Carin te vervangen. Jan Douwe is een vaste invaller uit de Fluenta-pool en heeft er veel zin in om te beginnen. 
We wensen hem veel plezier op De Pijler!

Vacature voor leerkracht groep 1/2 op Het Baken
De sollicitatie procedure loopt. We hebben gesprekken gevoerd met mogelijk geschikte kandidaten. Afgelopen week heeft 1 kandidaat een proefles gegeven en direct na de kerstvakantie zijn er nog twee proeflessen. Daarna besluiten we wie naast juf Christine en juf Marjan op maandag en dinsdag de nieuwe leerkracht wordt voor groep 1/2. We houden jullie op de hoogte.

Nieuws vanuit de MR!
Ook in deze nieuwsbrief een stukje vanuit de MR.
Zoals bij velen bekend organiseert de MR ieder jaar een informatie avond voor ouders. Op deze avond informeert de MR u over de activiteiten van het afgelopen jaar.
De OR presenteert op deze avond het jaaroverzicht. Daarnaast proberen wij ieder jaar een interessant en informatief onderwerp te brengen. Dit jaar is het onderwerp:

"Ouderbetrokkenheid 3.0"

Waar ieder jaar voor veel activiteiten ouders gevraagd worden om te helpen en te ondersteunen, gaat dit veel meer over de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling en leerprestaties van uw kind. Meedenken, meedoen en samen met leerkracht, kind en ouder(s) een team vormen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de leerprestaties van kinderen toenemen als ouders werkelijk betrokken zijn met waar het kind op school mee bezig is. Uiteraard is deze avond tot stand gekomen in samenwerking met team en directie. Zij staan open voor deze veranderende samenwerking met de ouders.  De school is van mening dat deze ontwikkeling past in onze tijd! 

Er is hier natuurlijk, zoals wij dat in Nederland doen, een methode op ontwikkeld. Op de website: www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0  kunt u hierover alvast meer informatie vinden. 

Dus reserveer DINSDAG 26 JANUARI 2016 in uw agenda! 

Locatie: Groenvlietschool
Aanvangstijd: 19.30 uur

Wij hopen u te ontmoeten om samen met de school de ouderbetrokkenheid gestalte te geven!

Namens de MR,
Nelleke van Heeswijk 

Kennismaking Jan Douwe Stigter
Mijn naam is Jan Douwe Stigter. Ik ben 23 jaar en woonachtig in Ameide. In juni ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Marnix Academie in Utrecht.  Binnen de stichting ben ik al langere tijd bekend. De laatste twee jaar van mijn studie heb ik op een basisschool lesgegeven die bij Stichting Fluenta is aangesloten. Inmiddels ben ik al twee keer op de Pijler geweest waar ik vriendelijk ben ontvangen door het team en de leerlingen uit groep 5/6. Ik kijk er naar uit om de komende maandagen op de Pijler les te geven en op een positieve manier met de klas aan de slag te gaan. 

Studie2daagse directies Stichting Fluenta 
Op maandag 18 en dinsdag 19 januari zijn alle directies van de Stichting Fluenta op de jaarlijkse Studie2daagse. “Leren van en met elkaar” hoort bij onze stichting en dat gaan we doen. Maandag gaan we met elkaar aan de slag met “ Onderzoeksmatig leiderschap” en "21ste eeuwse vaardigheden". 
Op dinsdag richten we ons op de vertaling van het Koersplan naar de scholen van Fluenta.

Locatie Groenvliet

Klik op: Kerstfeest 2015  om nog even te kunnen na genieten van de kerstviering!
Nieuwjaarsborrel op donderdag 7 januari. U heeft via de mail hier een uitnodiging voor ontvangen!
U komt toch ook? 
In aansluiting op het kappen van de bomen langs de Lagebiezen, worden in de periode van 11 t/m 22 januari werkzaamheden ten behoeve van de waterhuishouding uitgevoerd. 
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van een duiker vanaf Lagebiezen nr. 2 tot aan Lagebiezen nr. 10. Om deze werkzaamheden op een technische en veilige manier uit te voeren is het noodzakelijk een gedeelte van de parkeerplaatsen voor de scholen af te sluiten. De bereikbaarheid van de overige parkeerplaatsen zal via een beperkte gewijzigde route plaats vinden. 
    
Locatie Het Baken 

Klik op: Kerstfeest 2015 om nog even te kunnen na genieten van de kerstviering!
Nieuwjaarsborrel op donderdag 14 januari. U ontvangt hierover nog een uitnodiging. Zet u de datum alvast in uw agenda? 
De opbrengst van de lege flessenactie voor de "Vrienden van Pepeyn" is een bedrag van 20,75 euro. 
Dank aan iedereen die Bart Spelt heeft geholpen om geld op te halen voor dit speciale doel. We maken het geld over naar de Stichting Vrienden van Pepeyn.
 
Agenda 2015-2016 

Januari
7          Nieuwjaarsborrel op Groenvliet
11        Bijeenkomst PR commissie 
14        Nieuwjaarsborrel Het Baken
20        Gebedsgroep De Pijler
22        Nieuwsbrief 5 
26        Thema avond MR "Ouderbetrokkenheid"
31        Thema dienst Kerk en School

 Februari
15        Start "Week van de Lentekriebels"
18        Nieuwsbrief 6
19        Studiedag (de kinderen zijn vrij)

                                                                            

Terug naar de vorige pagina