Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 2

Vrijdag 14 oktober 2016 

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. 
Wat gaat het snel en wat is er veel gebeurd. De informatieavond, de startgesprekken, de startviering, de koffieochtend op beide locaties, de kinderpostzegelactie, de opening van de kinderboekenweek, het voorlezen door opa's en oma's en de studietweedaagse met het team. De ouderraden die bij elkaar zijn gekomen en met elkaar de verschillende activiteiten hebben besproken en verdeeld.
Ook werken nu alle kinderen vanaf groep 4 met rekenen op een tablet of Chromebook.
Dank voor de vele positieve reacties op de jaarkalender die begin van het schooljaar met de kinderen is mee gegaan. Er zullen in de loop van het jaar vast nog activiteiten bijkomen, we zullen u hiervan in de nieuwsbrieven op de hoogte houden.

We wensen iedereeen een hele fijne herfstvakantie! 
Namens het team, Ashwin Hartman en Wendy Zweep 

Studietweedaagse team

Visie op eigentijds onderwijs
Tijdens de studiedagen hebben wij gekeken naar ons eigen onderwijs en ons verdiept in het onderwijs van de 21e eeuw. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de expertise van Irene Harmsen van de M&O-groep, dit is een onderwijsadviesorganisatie. Zij werken voor de volle breedte van het veld: po, vo, vso, (v)mbo, ho, gemeenten, kinderopvang, jeugdzorg.
Op deze studiedagen hebben wij gekeken naar de wijze waarop wij het onderwijs op een andere manier zouden kunnen inrichten. Hiermee wordt onze kleine school nog meer onze kracht en sluiten we meer aan op de behoeften van kinderen in de 21ste eeuw. Waarbij het kind centraal staat, eigenaarschap voor het leerproces, leven en leren in een steeds veranderende wereld, nauwe betrokkenheid en relatie, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid, reflecteren en probleemoplossen en creativiteit voor ons de kernwoorden zijn. We hebben als team eerste richtinggevende visie uitspraken gedaan over: 

  • Waar staan wij voor?
  • Waar zijn wij van?
  • Wat doen we? 
  • Voor wie doen we dat?
  • Hoe doen we dat? 

Wij willen u graag bij dit proces betrekken en organiseren daarom ook zeer binnenkort een klankbord-avond hierover. 

Rekenonderwijs op de tablet/Chromebook
Samen met de drie andere Fluenta scholen volgen wij de scholing over het werken met de tablet en chromebook. We zijn op de hoogte gebracht van recente mogelijkheden en ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs op de tablet en Chromebook. Belangrijk onderdeel hierbij was hoe volgen wij de ontwikkeling van de individuele leerlingen en de hele groep. Hoe kunnen wij nog betere gebruik maken van de mogelijkheid om per leerling sommen klaar te zetten die passen bij het specifieke leerdoel waarvoor een leerling nog extra of meer oefening nodig heeft.  Zo leerden wij nog beter gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van Snappet. 

Teamafsluiting
Als afsluiting van de studietweedaagse hebben we met elkaar gegeten. Dit was ter eren van het 25 jaar in het onderwijs werkzaam zijn van Carin van de Giessen en Wendy Zweep. 

Klankbordavond: "Visie op onderwijs "
Tijdens de startavond hebben we u op de hoogte gebracht van de wijze waarop we graag met ouders samenwerken. Ook hebben we toen gesproken over klankbordavonden. 
Een klankbordavond is bedoeld om meer voeling te krijgen met wat er bij ouders leeft om zo meer ouders de gelegenheid te geven opbouwend mee te denken.
Het doel van de klankbordavond is in de eerste plaats: ‘van gedachten wisselen’. Aan de hand van thema's praten we over de ontwikkelingen op De De Pijler.
Input van ouders is daarbij onontbeerlijk en voor de directie van De Pijler ook een logische zaak.

“Gaan de ouders dan het beleid bepalen op school?”
Dat is niet de bedoeling van ouderparticipatie of ouderbetrokkenheid. Het gaat om een afstemming van gedachten en verwachtingen, waarbij ook (de wijze van) communicatie een rol speelt. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordavond hebben we het over:  "Visie op onderwijs op De Pijler, voor nu en in de toekomst!"
We hebben hier als team uitgebreid over gesproken tijdens onze studietweedaagse in oktober en vinden het belangrijk om de kijk van ouders hierop mee te nemen in onze huidige ontwikkelingen. 
Hoe kijkt u als ouder naar het huidige onderwijs van uw kind, welke verwachtingen en of wensen heeft u als het gaat om het leren van uw kind? "Hoe leert uw kind het beste? "
Wij hebbben gebruik gemaakt van de onderwijsexpertise van ‚ÄčIrene Harmsen tijdens de studietweedaagse en hebben haar gevraagd aanwezig te zijn tijdens de klankbordavond. 
Wij nodigen belangstellende ouders van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op:

       "Visie op onderwijs, voor nu en in de toekomst!"
              Woensdag 9 november van 19:30-21:00 uur.
        Denkt u ook mee over het onderwijs aan uw kind? 

Voor de voorbereiding van deze avond is het goed om te weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar infopijler@fluenta.nl.

Graag onder vermelding van uw naam, de groep waarin uw kind(-eren) zit en op welke de locatie. 


Stukje vanuit Fluenta

Aan de ouders/verzorgers van De Pijler,

Betreft: voornemen tot sluiting locatie Jan van der Wijngaard.

Allereerst wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Matthijs Wesseloo en ik ben bestuurder van Stichting Fluenta. Stichting Fluenta heeft 17 basisscholen en één speciale basisschool in de regio. 
De Brug (locatie Polderheem en locatie Jan van der Wijngaard) en De Pijler (locatie Het Baken en locatie Groenvliet) zijn de scholen van de stichting in IJsselstein.

 Afgelopen maandag 10 oktober zijn de ouders van de locatie Jan van der Wijngaard geïnformeerd over mijn voornemen om de locatie Jan van der Wijngaard per 1 augustus 2017 te sluiten. Het aantal kinderen is te gering om op termijn goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden. 

Voor u als ouders van de Pijler heeft de sluiting van de Jan van der Wijngaard geen gevolgen voor de beide locaties. Stichting Fluenta investeert juist  in beide locaties. Om die reden zijn de gebouwen afgelopen zomer opgefrist en participeert de school met de locatie Groenvliet in het nieuwbouwtraject aan de Touwlaan. Dit alles om samen met u als ouders toekomstgericht onderwijs aan de kinderen te bieden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij Wendy Zweep of mij.


Stukje vanuit de MR
In deze nieuwsbrief nu ook weer een stukje vanuit de MR. Wij vinden het belangrijk om te laten zien en horen waar de MR zich mee bezig houdt.
Het gaat om veel verschillende zaken. Natuurlijk altijd over school brede zaken, die gelden voor allebei de locaties van onze school.
Aan het begin van het schooljaar hebben wij het vooral gehad over de opstart van het schooljaar en de nieuwe plannen en ideeën voor dit schooljaar.
Wij hebben het ook veel over nieuwe ontwikkelingen op onderwijs en ouderparticipatie gebied. De directie en de leerkrachten zijn daar enthousiast mee bezig en dat is ook in de MR te merken.
De school is volop in beweging! De directie is gedreven om onze school een school te laten zijn waar de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen ontplooien.
Wij als MR zijn er trots op dat wij Wendy en Ashwin daarin kunnen ondersteunen en hen kunnen helpen hun plannen te verwezenlijken.
De ouders zijn voor de oudergeleding van de MR de belangrijkste bron om die ondersteuning zo goed mogelijk te laten verlopen.
Jullie kunnen ons daarom altijd aanspreken of een mail sturen naar mrpijler@fluenta.nl als er vragen zijn. Heel graag aanbevolen!
 
De MR van De Pijler is de afgelopen jaren een serieuze gesprekspartner van de directie geweest die voor allebei van meerwaarde is geweest.
Ook de komende periode staan er ontwikkelingen in het onderwijs en voor ons school op de agenda (o.a. de nieuwbouw aan de Touwlaan) die samenwerking met de MR zeer belangrijk maken.
 
De MR bestaat momenteel uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders.
De oudergeleding bestaat momenteel uit: Ferry Schraa, Wendy de Langen en Nelleke van Heeswijk.
Voor Wendy de Langen zit aan het einde van 2016 de termijn van 1 keer 3 jaar erop, zij stelt zich niet herkiesbaar voor nog een periode van drie jaar.
Voor Nelleke van Heeswijk zit aan het einde van 2016 de termijn van twee keer 3 jaar erop en zij is dus niet herkiesbaar.
Per januari 2017 zijn er dus TWEE vacatures voor de oudergeleding van de MR.
 
Als je interesse hebt om in de MR te gaan mail dan naar mrpijler@fluenta.nl of spreek één van de MR leden aan op het schoolplein.
Je kunt ook contact opnemen met Nelleke van Heeswijk (06-52835820). Wij vertellen je er uiteraard graag meer over!
 
Hartelijke groet vanuit de MR.
 
 
Gebedsgroep De Pijler 
1 x per 5/6 weken komen we met een groepje ouders van zowel de Groenvliet als het Baken bij elkaar en praten we met koffie/thee over de school, het onderwijs en bespreken we het lief en leed van school.
We sluiten af met een gebed. Dit hoeft niet actief, er mag ook in stilte mee gebeden worden. Natuurlijk is iedereen welkom om één of meerdere keren te komen. Mochten er jongere kinderen zijn die nog niet naar school gaan, dan kunnen ze rustig meekomen! Dit schooljaar komen we 1 x per 5/6 weken op vrijdagochtend bij elkaar, direct na het wegbrengen van het kind/de kinderen op school om 8.30 uur. 
Vind je het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en als ouders met elkaar, dan nodigen we je van harte uit een keer langs te komen. In de agenda kun je lezen op welke datum en op welk adres.
Mocht je niet kunnen of willen komen, maar heb je wel gebedspunten, dan kun je die mailen naar: gebedsgroepdepijler@fluenta.nl. Uiteraard worden alle punten vertrouwelijk behandeld. 
Je bent van harte welkom!

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij:
Locatie Groenvliet: Anita Dam, moeder van Jarno in groep 5. 
Locatie Het Baken: Hester Visser, moeder van Naut in groep 8 en Julie in groep 3.

Gebruik koptelefoons
Vanaf dit schooljaar zijn alle kinderen vanaf groep 4 begonnen met het rekenen op de tablet of Chromebook. Voor de andere vakken worden de digitale mogelijkheden op de tablet of Chromebook gebruikt als extra oefenmateriaal. U begrijpt dat de aanschaf van deze tablets of Chromebooks een grote investering is geweest. We zijn erg blij dat Stichting Fluenta dit voor ons mogelijk heeft gemaakt. 
Kinderen vragen we dan ook om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. 
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het ook wenselijk is dat de kinderen (bij sommige onderdelen) tijdens het zelfstandig werken een koptelefoon gebruiken.
Alle kinderen vanaf groep 4 hebben van ons eenmalige een koptelefoon (met etui om deze in te bewaren) gekregen. Ook hier vragen we de kinderen om zorgvuldig mee om te gaan. We gaan ervanuit dat de kinderen zelf hiervoor verantwoordelijk zijn (of leren ze dit te zijn). Mocht deze koptelefoon kapot gaan dan vragen we de kinderen om een eigen koptelefoon en/of oortjes van thuis mee te nemen. 

Actie schoenmaatje 2016
Dit jaar willen we met beide locaties meedoen met actie schoenmaatjes van Edukans. We vinden het belangrijk dat we vooral in de feestmaanden stil staan bij kinderen die het minder goed hebben. 
Het is de bedoeling dat wij als school schoenendozen gaan vullen met schoolspullen, speelgoed, verzorgingsproducten etc. Deze gevulde schoenendozen worden verzonden naar weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra in ontwikkelingslanden. Op donderdag 3 november is de opening van onze actie.
In week 45,46 en 47 willen we per klas graag 2 dozen vullen. Op de deur van iedere groep komt een lijst te hangen met daarop de spullen die nodig zijn om de doos te vullen. 
U kunt zich inschrijven op het artikel/voorwerp van uw keuze.
Ook komt er in elke klas een potje te staan waarin we per doos 6 euro willen verzamelen om de dozen te kunnen verzenden.
De dozen worden in de klas door de kinderen versierd en in december naar een inzamelpunt gebracht. Daar worden de dozen gecontroleerd en verzonden naar de juiste plaats.
Mocht u meer willen weten dan kunt u kijken op www.edukans.nl/schoenmaatjes.
Heeft u nog schoenendozen thuis staan ( afm ongeveer 24cm breed, 36cm lang en 15cm diep) dan zijn we daar erg blij mee!!

Locatie Groenvliet

Ramen
Zoals u heeft kunnen zien zijn afgelopen week de stickers op de ramen aan de zuid kant van de school verwijderd. Met warm weer dan belemmeren de stickers de warmte afvoer en kunnen er barsten in de ramen komen. Helaas is dit begin van het schooljaar met het warme weer al met drie ramen gebeurd. 

Maandviering locatie Groenvliet 
De ouders van de kinderen die in de groep zitten die de maandviering verzorgen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De maandvieringen zijn van 8:30-9:00 uur. 

Vrijdag 4 november groep 1/2
Vrijdag 20 januari groep 7/8
Vrijdag 17 maart groep 3/4
Vrijdag 16 juni groep 5/6

Even voorstellen...

Dag allemaal,
Mijn naam is Ikrame Zaanani. Ik ben 18 jaar en studente aan de HU in Amersfoort. Daar volg ik de opleiding Ecologische Pedagogiek waarbij ik leer over het gedrag en de opvoeding van kinderen. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar. Voor mijn opleiding loop ik twee dagen in de week stage bij De Pijler locatie Groenvliet als IB-er. Naast mijn opleiding hou ik me veel bezig met mode en beauty. Daarnaast hou ik er van om lekker in de keuken bezig te zijn en te bakken. Ik hoop er een leuk en leerzaam jaar van te kunnen maken samen met kinderen en leerkrachten!

Locatie Het Baken

Vanuit de Ouderraad
We zijn vroeg met het stellen van deze vraag:
Maar, voor het aankleden van de school voor de kerstperiode, zijn wij op zoek naar mooie kerstversiering. De huidige versieringen zijn niet meer te gebruiken en we willen graag wat vernieuwing. Kunt u eens op de zolder kijken of er spullen zijn die u niet meer gebruikt en eventueel aan de school wilt schenken? Dan zijn wij daar erg mee geholpen. Ook kerstverlichting is welkom. Zowel voor in de kerstbomen als voor versiering in de gangen. 
Inleveren kan op school. Voor meer informatie kunt u Iwan Kuijf van de ouderraad benaderen. 
 

Maandvieringen locatie Het Baken 
De ouders van de kinderen die in de groep zitten die de maandviering verzorgen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De maandvieringen zijn van 8:30-9:00 uur. 

Vrijdag 14 oktober groep 6
Vrijdag 2 december groep 8
Vrijdag 20 januari groep 4
Vrijdag 10 februari groep 3/5
Vrijdag 31 maart groep 7
Vrijdag 2 juni groep 1/2

Kinderboekenweek 2016
Op 6 oktober hadden we de opening van de Kinderboekenweek 2016: "Voor altijd jong". Dit was een feestelijke gebeurtenis waarbij we de kinderen enthousiast hebben gemaakt om nog meer te gaan lezen.  
Inmiddels staat er al meer dan een week  beneden in de gang een ruilkast. Hier kunnen tweedehands boeken in gezet worden die uw kind niet meer leest en dus weg wil doen. Voor elk boek dat in de kast wordt gezet, mag een ander boek worden meegenomen. Hier wordt al heel veel gebruik van gemaakt en het is leuk om te ervaren dat kinderen erg blij zijn met een "nieuw" boek. De ruilkast zal voorlopig in de gang blijven staan dus motiveer uw kind gerust om meerdere keren van deze kast gebruik te maken!
De Ouderraad heeft al onze groepen een mooi boek cadeau gegeven. Hier zijn we erg blij mee. En de kinderen natuurlijk ook! Zo kunnen ze in de klas weer een nieuw boek pakken en wordt het lezen nog leuker! Namens de kinderen en het team, heel erg bedankt!
 

Agenda 2016-2017

Oktober
14         Nieuwsbrief 2
16-21    Herfstvakantie
26         Luizencontrole
28         Gebedsgroep
28         Afscheidsreceptie juf Hanny ter Keurs
31         Start open lesweek

November 
2          Dankdag 
4          Maandviering groep 1/2 locatie Groenvliet 
7          MR vergadering
9          Start rondbrengen kinderpostzegelactie
9          Klankbord-avond: "Visie op onderwijs"
11        Einde open lesweek
21-24    Oudergesprekken op verzoek 
25        Nieuwsbrief 3 
 

Terug naar de vorige pagina